Privacy verklaring


Privacy verklaring KGA LOEBAS vzw


KGA LOEBAS vzw verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van leden – ex leden en sympathisanten in functie van eigen communicatie, voor subsidies, verzekeringen en technische redenen.

Hieronder lees je hoe KGA LOEBAS vzw, met maatschappelijke zetel te Hoevenen Dijkstraat z/n., jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze vereniging

KGA LOEBAS vzw gebruikt foto’s genomen op haar activiteiten om onze website te verbeteren.

KGA LOEBAS vzw verbindt er zich toe om de persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).


Op de website van GBA kan U al deze artikels terugvinden.

GBA= GEGEVENS BESCHERMINGSAUTORITEIT


Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?


KGA LOEBAS vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf aan ons meedeelt en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is (bijvoorbeeld in kader van LIDMAATSCHAP)


Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

KGA LOEBAS vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze leden verstrekken.


Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

- Indien je hier de toestemming voor geeft.

- Indien de verwerking nodig is om een door jou gevraagde dienst te leveren (bijv. jouw adres om een         publicatie op te sturen).

- Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. jouw naam, adres en   geboortedatum    voor de gemeentelijke subsidie).

Hoe behandelen wij jouw persoonlijke gegevens?


-Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd vertrouwelijk     behandeld en nooit openbaar gemaakt.

-Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door jou gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt   aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).

-Gegevens kunnen doorgegeven worden wanneer bv. sponsors hierom vragen


Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden jouw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door jou gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is.


We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen.


Bewaren wij jouw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Jouw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om jouw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.


Wat kan U zelf doen i.v.m. uw persoonlijke gegevens?

Zijn jouw contactgegevens onjuist dan kan je contact opnemen met ons, via kgaloebas@gmail.com


Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact op via kgaloebas@gmail.com


Je kan op elk moment jouw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van KGA LOEBAS vzw opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.


Indien je van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.


Hebt u nog vragen of bedenkingen? Mail naar kgaloebas@gmail.com


Het privacybeleid is aangepast op 09/07/2022